8th Kyu Syllabus

Dachi Waza
Yoi Jodan Tsuki Chudan Tsuki
Kin Geri
Jodan Uke, Chudan Soto Uke, Gedan Barai
Kamaete Gyaku Tsuki
Mae Geri Chudan
Tenshin Jodan Uke. Tenshin Gedan Uke. Tenshin Chudan Uke
Combinations 1, 2, 3, 4
Ippon Kumite Jodan Oietsuki Attack 1x Right, 1x Left
Chudan Mae Geri Attack 1x Right, 1x Left
Randori

Randori Ichi No Kata

Kata Heiwa Shodan
Jiyu Kumite  
Theory