5th Kyu Syllabus

Dachi Waza
Yoi Jodan Tsuki. Chudan Tsuki. Jodan Jun Tsuki
Jodan Uke, Chudan Soto Uke, Gedan Barai (All With Tsuki)
Kin Geri
Kamaete Gyaku Tsuki Jodan. Jun Tsuki Chudan
Shuto Uchi
Mae Geri Chudan. Mawashi Geri Chudan (Koshi).
Yoko Geri Chudan (Keage)
Tenshin Jodan Uke. Tenshin Gedan Uke. Tenshin Chudan Uke
All Tenshins With Tsuki
Combinations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ippon Kumite Jodan Oietsuki Attack 2 X Right, 2 X Left
Chudan Mae Geri Attack 2 X Right, 2 X Left
Randori Randori Ichi No Kata
Randori Ni No Kata
Randori San No Kata
Kata Heiwa Shodan, Heiwa Nidan, Heiwa Sandan Any One (Given By Grading Panel)
Heiwa Yondan
Kaeten Tsuki Kata
Jiyu Kumite  
Theory