4th Kyu Syllabus

Dachi Waza
Yoi Jodan Tsuki. Gedan Tsuki. Jodan Jun Tsuki
Kin Geri. Kansetsu Geri
Jodan Uke, Chudan Uchi Uke, Gedan Barai (All With Tsuki)
Kamaete Gyaku Tsuki Chudan. Jun Tsuki Jodan
Haito Uchi
Mae Geri Jodan. Mawashi Geri Jodan/Chudan
Sokuto Geri 180 (Komi)
Tenshin Jodan Uke. Tenshin Gedan Uke. Tenshin Chudan Uke
All Tenshins With Tsuki
Combinations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Ippon Kumite Jodan Oietsuki Attack 2 X Right, 2 X Left
Chudan Mae Geri Attack 2 X Right, 2 X Left
Randori Randori Ichi Or Ni No Kata (Given By Grading Panel)
Randori San No Kata
Kata Heiwa Shodan, Heiwa Nidan, Heiwa Sandan, Heiwa Yondan Any One (Given By Grading Panel)
Heiwa Godan
Kaeten Tsuki Kata
Shinsei
Jiyu Kumite  
Theory