2nd Kyu Syllabus

Dachi Waza
Yoi Jodan Tsuki / Chudan Jun Tsuki (Same Arm)

Kake Uke
Kamaete Tsuki Waza Yondan
Teisho Uchi Jodan
All Tenshins With Tsuki
Keri Waza 1. Mae Geri Chudan / Mae Geri Jodan
2. Mawashi Geri Chudan / Mawashi Geri Jodan
3. Sokuto Geri Chudan / Mawashi Geri Jodan
4. Ashibarai / Mawashi Geri Chudan

5. Kingeri / Hiza Geri
Combinations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Ippon Kumite Jiyu Ippon Kumite (3 Attacks)
Randori Randori Ichi No Kata, Randori Ni No Kata, Randori San No Kata, Randori Yon No Kata Any One (Given By Grading Panel)
Randori Kaeten Tsuki No Kata
Ninangake Shodan
Kata Heiwa Shodan, Heiwa Nidan, Heiwa Sandan, Heiwa Yondan, Heiwa Godan Any One (Given By Grading Panel)
Kaeten Tsuki Kata
Hiji No Kata
Annanko / Shinsei (Any One)
Bassai-Dai
Sanchin
Jiyu Kumite  
Theory