1st Kyu Syllabus

Dachi Waza
Yoi Jodan / Chudan /Gedan Tsuki Combined

Teisho Uke Chudan
Kamaete Tsuki Waza Yondan
Koken Uchi
All Tenshins With Tsuki
Keri Waza 1. Kin Geri / Kakato Geri
2. Ashi Barai / Sokuto Geri Chudan
3. Jun Ashi Barai / Ushiro Geri Chudan
4. Mae Geri Chudan / Mawashi Geri Jodan / Sokuto Geri
5. Tobi Hiza Geri
Combinations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ippon Kumite Jiyu Ippon Kumite (3 Attacks)
Randori Randori Ichi No Kata, Randori Ni No Kata, Randori San No Kata, Randori Yon No Kata Any One (Given By Grading Panel)
Randori Kaeten Tsuki No Kata
Ninnangake Nidan
Kata Heiwa Shodan, Heiwa Nidan, Heiwa Sandan, Heiwa Yondan, Heiwa Godan Any One (Given By Grading Panel)
Kaeten Geri Kata
Hiji No Kata
Annanko / Shinsei /Bassai-Dai (Any One)
Matsukase / Wankwan (Any One)
Sanchin / Tensho (Any One)
Jiyu Kumite  
Theory