6th Kyu Syllabus

Dachi Waza
Yoi Jodan Tsuki. Chudan Tsuki. Jodan Jun
Tsuki Kin Geri
Jodan Uke, Chudan Soto Uke, Gedan Barai (All With Tsuki)
Kamaete Gyaku Tsuki Jodan. Jun Tsuki Chudan
Uraken Uchi
Mae Geri Chudan. Mawashi Geri Chudan (Koshi).
Sokuto Geri Chudan
Tenshin Jodan Uke. Tenshin Gedan Uke. Tenshin Chudan Uke
All Tenshins With Tsuki
Combinations 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ippon Kumite Jodan Oietsuki Attack 2 X Right, 2 X Left
Chudan Mae Geri Attack 2 X Right, 2 X Left
Randori Randori Ichi No Kata
Randori Ni No Kata
Kata Heiwa Shodan Or Nidan (Given By Grading Panel)
Heiwa Sandan
Kaeten Tsuki Kata
Jiyu Kumite  
Theory