8th Kyu Syllabus

Dachi Waza
YoiJodan Tsuki Chudan Tsuki
Kin Geri
Jodan Uke, Chudan Soto Uke, Gedan Barai
KamaeteGyaku Tsuki
Mae Geri Chudan
Tenshin Jodan Uke. Tenshin Gedan Uke. Tenshin Chudan Uke
Combinations1, 2, 3, 4
Ippon KumiteJodan Oietsuki Attack 1x Right, 1x Left
Chudan Mae Geri Attack 1x Right, 1x Left
Randori

Randori Ichi No Kata

KataHeiwa Shodan
Jiyu Kumite 
Theory