6th Kyu Syllabus

Dachi Waza
YoiJodan Tsuki. Chudan Tsuki. Jodan Jun
Tsuki Kin Geri
Jodan Uke, Chudan Soto Uke, Gedan Barai (All With Tsuki)
KamaeteGyaku Tsuki Jodan. Jun Tsuki Chudan
Uraken Uchi
Mae Geri Chudan. Mawashi Geri Chudan (Koshi).
Sokuto Geri Chudan
Tenshin Jodan Uke. Tenshin Gedan Uke. Tenshin Chudan Uke
All Tenshins With Tsuki
Combinations1, 2, 3, 4, 5, 6
Ippon KumiteJodan Oietsuki Attack 2 X Right, 2 X Left
Chudan Mae Geri Attack 2 X Right, 2 X Left
RandoriRandori Ichi No Kata
Randori Ni No Kata
KataHeiwa Shodan Or Nidan (Given By Grading Panel)
Heiwa Sandan
Kaeten Tsuki Kata
Jiyu Kumite 
Theory