5th Kyu Syllabus

Dachi Waza
YoiJodan Tsuki. Chudan Tsuki. Jodan Jun Tsuki
Jodan Uke, Chudan Soto Uke, Gedan Barai (All With Tsuki)
Kin Geri
KamaeteGyaku Tsuki Jodan. Jun Tsuki Chudan
Shuto Uchi
Mae Geri Chudan. Mawashi Geri Chudan (Koshi).
Yoko Geri Chudan (Keage)
Tenshin Jodan Uke. Tenshin Gedan Uke. Tenshin Chudan Uke
All Tenshins With Tsuki
Combinations1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ippon KumiteJodan Oietsuki Attack 2 X Right, 2 X Left
Chudan Mae Geri Attack 2 X Right, 2 X Left
RandoriRandori Ichi No Kata
Randori Ni No Kata
Randori San No Kata
KataHeiwa Shodan, Heiwa Nidan, Heiwa Sandan Any One (Given By Grading Panel)
Heiwa Yondan
Kaeten Tsuki Kata
Jiyu Kumite 
Theory