4th Kyu Syllabus

Dachi Waza
YoiJodan Tsuki. Gedan Tsuki. Jodan Jun Tsuki
Kin Geri. Kansetsu Geri
Jodan Uke, Chudan Uchi Uke, Gedan Barai (All With Tsuki)
KamaeteGyaku Tsuki Chudan. Jun Tsuki Jodan
Haito Uchi
Mae Geri Jodan. Mawashi Geri Jodan/Chudan
Sokuto Geri 180 (Komi)
Tenshin Jodan Uke. Tenshin Gedan Uke. Tenshin Chudan Uke
All Tenshins With Tsuki
Combinations1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Ippon KumiteJodan Oietsuki Attack 2 X Right, 2 X Left
Chudan Mae Geri Attack 2 X Right, 2 X Left
RandoriRandori Ichi Or Ni No Kata (Given By Grading Panel)
Randori San No Kata
KataHeiwa Shodan, Heiwa Nidan, Heiwa Sandan, Heiwa Yondan Any One (Given By Grading Panel)
Heiwa Godan
Kaeten Tsuki Kata
Shinsei
Jiyu Kumite 
Theory