2nd Kyu Syllabus

Dachi Waza
YoiJodan Tsuki / Chudan Jun Tsuki (Same Arm)

Kake Uke
KamaeteTsuki Waza Yondan
Teisho Uchi Jodan
All Tenshins With Tsuki
Keri Waza1. Mae Geri Chudan / Mae Geri Jodan
2. Mawashi Geri Chudan / Mawashi Geri Jodan
3. Sokuto Geri Chudan / Mawashi Geri Jodan
4. Ashibarai / Mawashi Geri Chudan

5. Kingeri / Hiza Geri
Combinations1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Ippon KumiteJiyu Ippon Kumite (3 Attacks)
RandoriRandori Ichi No Kata, Randori Ni No Kata, Randori San No Kata, Randori Yon No Kata Any One (Given By Grading Panel)
Randori Kaeten Tsuki No Kata
Ninangake Shodan
KataHeiwa Shodan, Heiwa Nidan, Heiwa Sandan, Heiwa Yondan, Heiwa Godan Any One (Given By Grading Panel)
Kaeten Tsuki Kata
Hiji No Kata
Annanko / Shinsei (Any One)
Bassai-Dai
Sanchin
Jiyu Kumite 
Theory