1st Kyu Syllabus

Dachi Waza
YoiJodan / Chudan /Gedan Tsuki Combined

Teisho Uke Chudan
KamaeteTsuki Waza Yondan
Koken Uchi
All Tenshins With Tsuki
Keri Waza1. Kin Geri / Kakato Geri
2. Ashi Barai / Sokuto Geri Chudan
3. Jun Ashi Barai / Ushiro Geri Chudan
4. Mae Geri Chudan / Mawashi Geri Jodan / Sokuto Geri
5. Tobi Hiza Geri
Combinations1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ippon KumiteJiyu Ippon Kumite (3 Attacks)
RandoriRandori Ichi No Kata, Randori Ni No Kata, Randori San No Kata, Randori Yon No Kata Any One (Given By Grading Panel)
Randori Kaeten Tsuki No Kata
Ninnangake Nidan
KataHeiwa Shodan, Heiwa Nidan, Heiwa Sandan, Heiwa Yondan, Heiwa Godan Any One (Given By Grading Panel)
Kaeten Geri Kata
Hiji No Kata
Annanko / Shinsei /Bassai-Dai (Any One)
Matsukase / Wankwan (Any One)
Sanchin / Tensho (Any One)
Jiyu Kumite 
Theory